افسانه ها درباره کوروش / شخصی راهزن / شیرخوری از سگ


هخامنشیان (بخش295)


" ... بنا بر یکی از این افسانه ها کوروش دوم پسر زنی چوپان و پارسی مردی عامی بوده است ، که از شدت فقر راهزنی می کرد . کوروش در نوجوانی سر از کاخ شاه ماد ، آستواگس درآورد و در هگمتانه خدمتکار دربار شد و بعدها طرف محبت قرار گرفت و به مقام ساقی گری رسید ، اما سرانجام بر آستواگس شورید و بر او پیروز شد . 

افسانه ی دیگر متداول تر است . بنا بر این افسانه آستواگس خواب دید که از دامن دخترش ماندانه آنقدر آب رفت که همه ی آسیا را فراگرفت . از ترس این که پسر آینده ی ماندانه بر او چیره و حتی فرمانروای جهان شود ، شاه ماد دخترش را به همسری کمبوجیه ی اول درآورد . ظاهرا آستواگس این پارسی را ، با این که در حقیقت شاه انزان بود ، ضعیف تر از یک مادی با مقامی متوسط می پنداشت . 

دومین خواب مشابه آستواگس را دچار نگرانی عمیق تری کرد . هنگامی که ماندانه پسری به دنیا آورد ، آستواگس به وزیر دربار اربکه فرمان داد بچه را به وسیله ی گاوچرانی در بیابان رها کند . اما در بیابان سگی ... به کوروش شیر داد ... "


والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، ص 91


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357 

منبع : باستانهخامنشیان (295) : افسانه ها درباره کوروش / شخصی راهزن / شیر خوری از سگ
برچسب ها : آستواگس ,کوروش ,افسانه ,ماندانه ,شخصی راهزن ,کوروش شخصی ,درباره کوروش