خفت و التماس کوروش نزد آشوربانیپال (شاه آشور)


هخامنشیان (بخش288)


" ... حتی ایرانیان جنگجوی انزان نیز نتوانستند از سقوط ایلام جلوگیری کنند و واقع آنست که به حفظ آن هم مایل نبودند . وقتی که در سال 646 نیروهای آشوربانیپال شوش ، پایتخت ایلام ، را تصرف کردند و از این شهر تا کوه های انزان رخنه کردند ، کوروش اول (پدربزرگ کوروش بزرگ) ، پسر بزرگ و جانشین چیش پیش ، مصلحت دانست که تسلیم آشوری ها شود . آشوربانیپال با لحنی متکبرانه ، که از ویژگی های نبشته های شاهان آشور است ، از این پیروزی گزارش می کند :

" وقتی که کوروش ، شاه سرزمین پارسوه ، از پیروزی بزرگی که من به یاری خدایان بزرگ در ایلام بدست آوردم و آنجا را مانند توفان به کلی در نوردیدم آگاه شد ، پسر بزرگ خود اریوکه را با باج و خراج به نشانه ی تسلیم به پایتخت من نینوا فرستاد و التماس کرد که من ارباب او باشم . "


والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، ص 59


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357

منبع : باستانهخامنشیان (288) : خفت و التماس کوروش نزد آشوربانیپال (شاه آشور)
برچسب ها : کوروش ,آشوربانیپال ,ایلام ,آشور ,التماس ,التماس کوروش