خط میخی هم کار ایلامی ها و آرامی ها بود ( نه پارس ها )


هخامنشیان (بخش283)


" ... داریوش در پایان سال 520 یا آغاز سال 519 به منشیان ایلامی و آرامی دیوان خود فرمان لازم را داد تا بی درنگ خطی ایرانی اختراع کنند ...

ایلامی ها و آرامی ها در دیوانخانه ی دربار با شتاب هر چه تمام تر برای اختراع یک خط میخی فارسی دست بکار شدند . منشیان از میان عناصر همه ی خط های میخی یعنی میخ عمودی ، افقی و گوشه دار ، نشانه هایی را برگرفتند و آن را با ویژگی خط الفبایی آرامی ، یعنی الفبای عبری امروز ، آمیختند . به این ترتیب در مدت زمانی کوتاه 37 نشانه ی ساختگی خط میخی فارسی باستان پدید آمد که برخی مانند خط ایلامی بصورت هجا خوانده می شود و بعضی مانند خط آرامی به شکل حرف ... "


والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، ص 41


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357

منبع : باستانهخامنشیان (283) : خط میخی هم کار ایلامی ها و آرامی ها بود ، نه پارس ها
برچسب ها : آرامی ,ایلامی ,میخی ,میخی فارسی