پارس ها (تا زمان داریوش) از خود خطی نداشتند 


هخامنشیان (بخش282)


" ... ساخت این مجلس (نخستین طرح نگاره ی داریوش در بیستون) در ماه های نخستین سال 520 ، با مساعد شدن شرایط جوی آغاز شد . در همین زمان ، نبشته ی بالای سر شاه نیز در ده سطر و به خط ایلامی کنده شد . چون در این زمان پارس ها از خود خطی نداشتند و همچنین پارس در اصل یک منطقه ی ایلامی بود ، پارس ها در مقام فاتح به ناچار از کاتبان بومی ، یعنی ایلامی ، استفاده کردند ... "


والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، ص 37


" هخامنشیان از زمان پیشروی خود به سمت جنوب ایران در حدود سال 700 همواره مجبور به استفاده از کاتبان ایلامی بودند . مهر شاهی آنها به خط ایلامی بود . منشیان ایلامی بر روی الواح گلی کارهای دیوانی شاهان را به ایلامی فراهم می کردند . پس از این که کوروش ... در سال 539 بابل را به تصرف خود درآورد ، منشیان بابلی و آرامی نیز به منشیان ایلامی دیوان اداری او پیوستند . اینک پارس ها ، با این که بر شاهنشاهی بزرگی از مدیترانه تا آسیای میانه فرمان می راندند ، از خود خطی نداشتند . نه پارس ها و نه نیاکانشان ، نه خداوندان پیشینیان مادها ، و نه هیچ قوم ایرانی دیگر در شمال و شرق ، هیچ کدام از نعمت خط برخوردار نبودند . "


والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، ص 40


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357

منبع : باستانهخامنشیان (282) : پارس ها (تا زمان داریوش) از خود خطی نداشتند
برچسب ها : ایلامی ,پارس ,داریوش ,زمان ,نداشتند ,هخاان ,پرویز رجبی ,ترجمه پرویز ,والتر هینتس ,زمان داریوش