اسکندر خواستار مساوات کامل بین یونانیان و ایرانیان بود


هخامنشیان (بخش279)


" ... اسکندر با مطرح نمودن خود در مقام وارث داریوش سبب ایجاد تضادهای غیرقابل حل در طول زمان شد . نخست به دلیل مخالفت بخشی از اصیلزادگان مقدونی که حاضر نبودند که به همکاری با ایرانیان بر اساس مساوات کامل تن در دهند . اسکندر به رغم تلاش هایی که در این راه انجام داد و مظهر آن ازدواج های باشکوه ایرانی - مقدونی شوش بود ، هرگز به راستی موفق نشد طبقه ی مسلط جدیدی با همگونی و استحکامی مشابه قوم - طبقه ی رهبر در شاهنشاهی داریوش سوم و پیشینیانش بیافریند ... "


" اسکندر از دیدگاه ژءوپولتیک شاهنشاهانه ی خاور نزدیک ، به راستی 'آخرین شاه بزرگ هخامنشی' به شمار می آید . "


امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برایان ، ترجمه ناهید فروغان ، ص 1383


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357

منبع : باستانهخامنشیان (279) : اسکندر مقدونی خواستار مساوات کامل بین یونانیان و ایرانیان بود
برچسب ها : اسکندر ,مقدونی ,ایرانیان ,کامل ,مساوات ,مساوات کامل ,خواستار مساوات