پشت کردن هخامنشی پرستان به خدایانشان (هخامنشیان)


هخامنشیان (بخش278)


هخامنشی پرستان/کوروش پرستان (=مزدوران اسراءیل) با توهمات برتری نژادی و توهین و تحقیر اقوام و سخن گفتن از پاکسازی نژادی (همچون هیتلر) ، در راستای اهداف اسراءیل - یعنی نابودی اسلام ، تفرقه افکنی بین اقوام و مسلمانان ، برپایی جنگهای تجزیه طلبانه و تجزیه کشور - قدم بر می دارند ؛

در حالیکه خود هخامنشیان ، با وجود حضور زبانها ، اقوام و مذاهب متعدد در ایران آن زمان ، در راستای اتحاد کشور قدم بر می داشته اند . 

با مطالعه تواریخ معتبر ، منجمله کتاب " امپراتوری هخامنشی " ، بیشتر متوجه این قضیه می شویم . 


بخشی از مطالب این کتاب :


" مشخصه شاهنشاهی (هخامنشی) وحدت و تنوع است ...

تنوع به ویژه از خلال ترجمانهای فرهنگی اش که از طریق تکثر زبان ها و کیش ها به خوبی آشکار می شود ، قابل تشخیص است ...

به دلایلی که قبلا شرحشان رفت ، وحدت و تنوع مانعه الجمع نیستند . 

طی تاریخ طولانی هخامنشی ، تاسیس جوامع پارسی در ایالات ، فرآیندهای جذب فرهنگی را تشدید کرد . البته این فرایندها به پارسیان و برگزیدگان اقوام تحت انقیاد محدود نشده بود . ازدواج ها و انواع تماس های شخصی به روابط بطور فزاینده نزدیکی منتهی شد که با دستیابی غیرپارسیان (همچون بلشونو) ، مردانی که از دو فرهنگ زاده شده اند (همچون آبولیتس) یا حتی کسانی که در دو فرهنگ سهیم بودند (همچون مازه و اورونتوباتس) به مناصب رهبری روشن می شود . از نظر ما چنین تحولی وحدت امپراتوری را به خطر نیفکنده بود . برعکس ، این تحول به پدید آمدن طبقه مسلط شاهنشاهانه ای متمایل بود که گرچه به جزء پارسی آن فروکاسته نمی شد ، ولی رهبران آن ، با هر ریشه قومی ، خود را پارسی به مفهوم سیاسی واژه احساس می کردند ؛ پارسی ، به مفهوم کسی که از طریق رابطه نابرابر عطیه/خدمت و منافع سیاسی و مادی مشترک به شاه بزرگ وابسته است . بدین ترتیب جوانان ، حتی اگر از ازدواجی مختلط زاده شده بودند ، به سبب امتیاز اعطایی شاه می توانستند به مقام و موقعیت یک پارسی با تمام حقوق آن دست یابند . "


امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برایان ، ترجمه ناهید فروغان ، ص 1381


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357

منبع : باستانهخامنشیان(278) : پشت کردن هخامنشی پرستان به خدایانشان (هخامنشیان)
برچسب ها : پارسی ,هخاان ,پرستان ,همچون ,اقوام ,تنوع ,خدایانشان هخاان