دخترفروشی در ایران باستان (بعلت فقر ناشی از خراج های سنگین هخامنشیان)


هخامنشیان (بخش277)


" ... در میان رایج ترین علل مطرح شده برای تضعیف شاهنشاهی و پیروزی اسکندر ، بحران ساختاری قرار دارد که محصول اقتصاد خراجگزار دانسته شده است . این بحران که توسط اقوام تابع به شدت احساس می شود ، به نوبه ی خود توجیه کننده ی بی علاقگی آنان نسبت به شاه بزرگ (هخامنشی) و گرویدنشان به فاتح مقدونی (=اسکندر) به شمار می آید . این نظریه توسط اومستد تدوین شده است . او فصلی از کتاب خود را با عنوان عاری از ابهام مالیات بندی های سنگین و پیامدهای آن به برداشت های سلطنتی اختصاص داده است . اومستد از گزارش هرودوت درباره خراجگزاری شروع می کند ، اما این گزارش را نه در طی سلطنت داریوش ، بلکه از زمان سلطنت خشایارشا تا اردشیر بررسی می کند ، به این منظور که بحران عمومی ای را که قتل شاه بزرگ (هخامنشی) و مبارزات خونین برای جانشینی او را روشن می کند ، بهتر آشکار سازد . ایده ی اومستد بطور خلاصه اینست که نظام مالیاتی شاهنشاهی موجب جریان یکطرفه ی ثروت از پیرامون به مرکز شده بود . وسعت خزاین تصاحب شده به دست اسکندر نشانه این جریان یکطرفه (در حکومت هخامنشی) است ؛ این مالیات بندی افزون از حد سبب کمبود نقره در ایالات شده بود ، به همین سبب به نوشته او ، هم تورم و هم افزایش قیمت ها ، که به ویژه در ناحیه بابل قابل تشخیص است ، بروز کرده بود . شورش های متعدد اقوام تحت انقیاد نیز از همین امر ناشی می شد ؛ شاهد آن اجبار اهالی بابل به فروش دخترانشان در حراج است . "


امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برایان ، ترجمه ناهید فروغان ، صص 1267 - 1266


تذکر :

پیر برایان به دلیل هخامنشی دوستی خود ، گاهی تلاش کرده است به گونه ای اقدامات نامناسب یا جنایات هخامنشیان را توجیه یا تطهیر کند . 

بخاطر آنکه مورخ باید در قضاوتهایش بیطرف باشد ، از آوردن سخنان او در توجیه این قضایا خودداری کردیم . 


###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357

 

منبع : باستانهخامنشیان (277) : دختر فروشی در ایران باستان بعلت فقر ناشی از خراج های سنگین هخامنشیان
برچسب ها : هخاان ,توجیه ,اومستد ,بحران ,اسکندر ,سنگین ,جریان یکطرفه ,مالیات بندی ,سنگین هخاان ,باستان بعلت ,ایران باستان